Statut

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

ART.1.
a) Ordinul Asistentilor Medicali din Romania (OAMR) este organizatia profesionala nonguvernamentala, apolitica, de drept public, care regrupeaza asistenti medicali din Romania autorizati sa practice profesiunea de asistent medical.
b) In sensul prezentului Statut, profesiunea de asistent de farmacie si profesiunea de tehnician dentar se asimileaza profesiunii de asistent medical.

ART.2. OAMR isi desfasoara activitatea in baza principiului eligibilitatii si egalitatii in drepturi a tuturor membrilor sai si al respectului drepturilor pacientului.

ART.3.Se supun prevederilor prezentului Statut membrii Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.

ART.4.Ordinul Asistentilor Medicali din Romania este organizat la nivel national, judetean si al Mun.Bucuresti si are personalitate juridica unica.

ART.5. Din structura organizatorica a OAMR fac parte filialele judetene ale acestuia numite ?? Ordinul Asistentilor Medicali din Romania – Filiala …(numele judetului) .

ART.6 Filialele judetene, respectiv a Mun. Bucuresti., functioneaza in baza personalitatii juridice a O.A.M.R. conform principiului descentralizarii, beneficiind de autonomie de decizie si functionala, fara a incalca dispozitiile prezentului Statut si a celorlalte reglementari incidente.

ART.7. OAMR functioneaza ca persoana juridica de drept public pe baza Legii nr. 461/2001, a prezentului Statut si a regulamentelor proprii.

ART.8. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania are stampila, sigla si drapel propriu.

ART.9. Sediul OAMR este in Bucuresti, Strada Vasile Lascar nr.16, sector 2.

CAPITOLUL II. OBIECTIVELE SI ATRIBUTIILE
ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

ART.10. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania are ca obiectiv oferirea de garantii pentru societatea civila si pentru stat, in legatura cu practicarea, la un inalt nivel professional, a profesiei de asistent medical.

ART.11. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania are rolul de a supraveghea exercitarea profesiei de asistent medical in sistem public sau privat, cu respectarea Codului de etica si deontologie profesionala a asistentilor medicali si a normelor si standardelor profesionale.

ART.12. (1) O.A.M.R. actioneaza in permanenta pentru apararea intereselor profesionale si militeaza pentru ridicarea prestigiului profesional al asistentilor medicali din Romania.
(2) O.A.M.R. are autonomie institutionala si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni extraprofesionale.

ART.13. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania colaboreaza cu organizatiile sindicale si profesionale reprezentative din domeniu, precum si cu alte organizatii sindicale, profesionale, civile, etc.

ART.14. O.A.M.R. avizeaza exercitarea profesiunii de asistent medical, prin filialele judetene si a Mun.Bucuresti in vederea eliberarii autorizatiei de libera practica medicala de catre Ministerul Sanatatii si Familiei.

ART.15. O.A.M.R. reprezinta interesele profesionale ale asistentilor medicali din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.

ART.16. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania are urmatoarele atributii:
a) apararea prestigiului si demnitatii profesionale a membrilor sai in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, prin combaterea actiunilor, de orice natura, menite a pata onoarea profesionala a asistentilor medicali;
b) reprezinta, protejeaza si apara interesele si drepturile profesionale ale asistentilor medicali, atat din sistemul public cat si din sistemul privat, prin propunerea si/sau sustinerea de masuri legislative si administrative corespunzatoare, la toate nivele structurilor de stat, locale sau centrale.
c) promoveaza drepturile si interesele profesionale ale membrilor sai;
d) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispozitiilor legale;
e) elaboreaza si supravegheaza respectarea Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical, adoptat, dupa avizarea acestuia, de catre Ministerul Sanatatii si Familiei ;
f) judeca prin structurile organizatorice specializate, cu respectarea dispozitiilor Codului de etica si deontologie profesionala, a Legii nr.461/2001, a normelor de procedura proprii, abaterile disciplinare si deontologice ale membrilor sai, litigiile avand ca obiect culpa profesionala, precum si litigiile intrevenite intre membrii sai si terte persoane fizice sau juridice;
g) este indreptatit sa controleze exercitiul ilegal al profesiei de asistent medical si actioneaza in consecinta in vederea anularii Autorizatiei de libera practica ;
h) coordoneaza pregatirea profesionala continua a asistentilor medicali si ofera facilitati in acest scop; elaboreaza si sustine programe de educatie profesionala continua, atat la nivel national, cat si la nivel local.
i) organizeaza si exercita controlul profesional al asistentilor medicali si elaboreaza sinteze rezultate din acest control, rezervandu-si dreptul de a le face publice atunci cand este necesar;
j) editeaza publicatii proprii ;
k) promoveaza strategii de dezvoltare a profesiunii de asistent medical si a serviciilor de ingrijiri de sanatate adecvate nevoilor actuale si de perspectiva ;
l) participa, prin reprezentanti, alesi sau desemnati, la manifestari stiintifice, reuniuni, schimburi de experienta in tara si strainatate;
m) participa, potrivit legii, la crearea, elaborarea, sustinerea, discutarea si/sau propunerea de modificare a oricaror legi sau initiative legislative care privesc exercitarea profesiunii de asistent medical, precum si la intocmirea de norme tehnice, cu aplicabilitate in acest sector ;
n) incheie protocoale de colaborare cu institutii guvernamentale privind participarea O.A.M.R. la toate deciziile si actiunile ce privesc profesiunea de asistent medical.
o) promoveaza si aplica mecanisme, criterii si standarde de evaluare si asigurare a calitatii ingrijirilor medicale.

CAPITOUL III. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE
ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

ART.17. Sunt membrii ai O.A.M.R. asistentii medicali autorizati sa practice profesiunea de asistent medical in unitati ale Ministerului Sanatatii si Familiei sau ale altor ministere cu retea sanitara proprie, precum si in sectorul privat.

ART.18. O.A.M.R. este organizat la nivel national, judetean, respectiv al Mun.Bucuresti si functioneaza prin filialele judetene si a Mun. Bucuresti.

ART.19. La nivel judetean, respectiv al Mun.Bucuresti, functioneaza filiale ale O.A.M.R., cuprinzand ca membrii, pe asistentii medicali inscrisi potrivit prevederilor legale si autorizati sa practice profesiunea de asistent medical, din cadrul acelui judet, respectiv al Mun.Bucuresti.

ART.20. Calitatea de membru al O.A.M.R. se poate pierde prin excludere si ca urmare a suspendarii sau anularii dreptului de exercitare a profesiunii de asistent medical.

ART.21. Potrivit principiului eligibilitatii democratice, alegerile pentru organele de conducere ale O.A.M.R. la nivel national, judetean, respectiv al Mun. Bucuresti se desfasoara o data la 2 ani.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR
ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

ART.22. Membrii O.A.M.R. au urmatoarele drepturi :
a) de a alege si de a fi ales in organele reprezentative ale OAMR, in conditiile prevazute de prezentul Statut;
b) dreptul de a avea acces la toate datele care privesc organizarea administrativa a OAMR si a filialelor acestuia;
c) dreptul de a se adresa nemijlocit tuturor organelor O.A.M.R. centrale sau judetene si de a primi informatiile solicitate;
d) dreptul de a participa la manifestarile organizate de OAMR si de a fi informat despre desfasurarea acestora;
e) dreptul de a utiliza dotarile materiale, culturale ale O.A.M.R.;
f) dreptul de a reprezenta, in baza unui mandat special, aprobat dupa caz, de presedintele organizatiei sau de presedintele filialei din care face parte, Ordinul Asistentilor Medicali din Romania sau doar una din structurile sale organizatorice ;
g) dreptul de a solicita si de a participa la programe de perfectionare pentru asistentii medicali ;
h) dreptul, in judecarea de catre organele competente ale OAMR, a cauzelor avand ca obiect incalcari ale Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical, Regulamentului de organizare si functionare a O.A.M.R., prezentului Statut sau altor acte normative emise de OAMR, sub prezumtia de nevinovatie;
i) dreptul de a fi asistat, in vederea apararii, in cauzele sus-mentionate;
j) dreptul de a beneficia de asistenta juridica din partea OAMR, atunci cand ii sunt incalcate drepturile ce decurg din exercitarea profesiei, altele decat cele sindicale, din prevederile Codului de etica si deontologie profesionala si din prezentul Statut; gratuitatea asistentei juridice se stabileste de catre Biroul Consiliului Judetean si a Mun. Bucuresti, respectiv Biroul Executiv al OAMR.
k) dreptul de a contesta sanctiunile primite in termen de 30 zile de la comunicarea lor, conform prevederilor Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical.
l) membrii OAMR care fac parte din structurile de conducere locale si centrale (Consiliul Judetean, Biroul Consiliului Judetean, Consiliul National si Biroul Executiv, din conducerea departamentelor/compartimentelor centrale si a departamentelor/compartimentelor filialelor judetene) au dreptul la reducerea programului de activitate, fara diminuarea drepturilor salariale, pe perioada exercitarii activitatii la OAMR.
m) persoanele care exercita functii de conducere la nivel judetean sau national in structurile Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, isi mentin locul de munca pe perioada in care indeplinesc functiile respective.
n) dreptul de a li se acorda, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare si de excelenta la propunerea Biroului Executiv al OAMR ;
o) pentru merite deosebite in promovarea, organizarea si ridicarea prestigiului O.A.M.R. sau a profesiei de asistent medical, Biroul Executiv al OAMR poate acorda calitatea de membru de onoare;

ART.23. Membrii O.A.M.R. au urmatoarele obligatii :
a) sa respecte reglementarile legale privind exercitarea profesiunii de asistent medical;
b) sa respecte dispozitiile prezentului Statut, a Regulamentului de organizare si functionare al OAMR, Codul de etica si deontologie profesionala, precum si hotararile organelor de conducere ale O.A.M.R.;
c) sa respecte actele emise de O.A.M.R. in baza prevederilor Legii nr. 461/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind exercitarea profesiunii de asistent medical si a altor prevederi legale, acestea avand caracter obligatoriu si executoriu fata de membrii sai.
d) sa respecte si sa aplice prevederile Codului de etica si deontologie profesionala, manifestand un comportament demn in exercitarea profesiei;
e) sa se abtina de la orice fapta menita a aduce prejudicii O.A.M.R. sau prestigiului profesiei de asistent medical;
f) sa achite cu regularitate cotizatia lunara stabilita; In caz contrar, neplata timp de 3 luni a cotizatiei de membru, conduce la atentionarea scrisa si plata unor penalizari stabilite de Consiliul National iar neplata timp de 6 luni a cotizatiei, conduce la suspendarea calitatii de membru, cu toate consecintele care apar.
g) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere ale O.A.M.R., la activitatile profesionale, precum si la sedintele organelor de conducere din care fac parte;
h) sa ia pozitie fata de orice atingere a reputatiei si intereselor asistentilor medicali ;
i) sustragerea de la una din obligatii este susceptibila de sanctiune disciplinara.

CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE
ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Art.24. OAMR este organizat si functioneaza la nivel national si judetean, respectiv al Mun.Bucuresti. Filialele nu au personalitate juridica si beneficiaza de autonomie organizatorica si functionala in limitele prevazute de Statutul si reglementarile organizatiei.

ART.25. La nivel judetean, respectiv al Mun. Bucuresti :
1) Consiliul Judetean, respectiv al Mun. Bucuresti;
2) Biroul Consiliului.
3) Presedintele ;
La nivel national:
4) Adunarea Generala a OAMR;
5) Consiliul National;
6) Biroul Executiv;
7) Presedintele.

ART.26. (1) Consiliul Judetean al filialei, respectiv al Mun. Bucuresti are in componenta sa un numar de membri proportional cu numarul asistentilor medicali care isi desfasoara activitatea in acel judet/Mun. Bucuresti si sunt inscrisi in Registrul Unic National, potrivit dispozitiilor Legii 461/2001.
(2) La nivelul filialelor judetene, Consiliul Judetean adopta o structura interna si organizatorica independenta a filialei, fara a se incalca prevederile prezentului Statut, Regulamentului de organizare si functionare, Legii 461/2001 si a celorlalte reglementari legale incidente in domeniu.
(3) Consiliul Judetean se intruneste legal in prezenta a 2/3 din membrii sai si hotaraste cu majoritate simpla.
(4) Sedintele Consiliului Judetean sunt prezidate de Presedintele filialei, iar in absenta acestuia, de unul dintre vicepresedinti.

Art.27. Consiliul judetean are urmatoarele atributii :
– reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai la nivel judetean si actioneaza pentru asigurarea prestigiului si autoritatii profesiei de asistent medical.
– asigura functionarea OAMR la nivel judetean;
– aproba structura organizatorica a aparatului propriu si planul de activitati, bugetul de venituri si cheltuieli al filialei;
– alege membrii Biroului Consiliului;
– desemneaza presedintele filialei care este si membru al Biroului Consiliului;
– se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie si analizeaza periodic activitatea filialei, inaintand trimestrial un raport de activitate Biroului Consiliului al OAMR;
– aproba planurile de activitate viitoare, la nivel local;
– tine evidenta membrilor sai autorizati;
– comunica Consiliului National al O.A.M.R. orice modificare in legatura cu membrii sai.

ART.28. (1) Biroul Consiliului Judetean, este ales din cadrul Consiliului Judetean, prin vot secret, cu majoritate simpla, si este compus din : un presedinte, doi vicepresedinti si un secretar.
(2) Biroul Consiliului asigura activitatea permanenta a filialei judetene a OAMR si are urmatoarele atributii :
– asigura desfasurarea operativa a activitatii filialei;
– angajeaza personalul executiv al secretariatului filialei si serviciului contabilitate;
– aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii filialei, in limita competentelor stabilite;
– indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin Legea 461/2001, Regulamentul de organizare si functionare al O.A.M.R. si Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical.

ART.29. (1) Adunarea Generala a O.A.M.R., este constituita din reprezentantii alesi potrivit legii, la nivel judetean si al Mun.Bucuresti si se intruneste anual sau ori de cate ori este nevoie. Alegerile sunt validate in prezenta a doua treimi din numarul total al delegatilor.
(2) Adunarea Generala a O.A.M.R. are urmatoarele atributii :
a) alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului National al O.A.M.R., in prezenta a cel putin 2/3 din numarul total al reprezentantilor alesi;
In cazul in care la Conferinta de alegeri nu sunt prezente doua treimi din numarul total al delegatilor, dupa doua saptamani se va organiza o alta Conferinta de alegeri al carei rezultat va fi validat indiferent de numarul participantilor.
b) adopta Statutul O.A.M.R., Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si Regulamentul de organizare si functionare al O.A.M.R.;
c) ratifica modificarile si completarile aduse Statutului O.A.M.R., Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si Regulamentului de organizare si functionare al O.A.M.R.;
d) analizeaza si aproba raportul de activitate al Consiliului National;
e) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin lege, Regulament sau Statut;
f) convocarea Adunarii Generale se hotaraste de catre Consiliul National al O.A.M.R. , Biroul Executiv urmand a pune in practica hotararea Consiliului National cu cel putin o luna calendaristica inainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia ;

ART.30. (1) Consiliul National al OAMR este alcatuit din cate 2 reprezentanti ai fiecarui judet, respectiv 4 reprezentanti ai Mun.Bucuresti si cate 2 reprezentanti din retele paralele, alesi de catre Adunarea Generala a O.A.M.R.
(2) Consiliul National are urmatoarele atributii :
a) se intruneste in sesiuni trimestriale, ordinare si extraordinare, la convocarea Biroului Executiv al O.A.M.R. sau la propunerea a 1/3 din filialele judetene ;
b) organizeaza la 2 ani, alegerile generale si stabileste de comun acord cu comisiile judetene, data alegerilor locale.
c) adopta hotarari privind solidaritatea cu grevele din sistemul de ingrijiri de sanatate;
d) coordoneaza functionarea O.A.M.R., conform principiilor si normelor interne reglementate prin Statut, prin Regulamentul de organizare si functionare al OAMR si prin Codul de etica si deontologie profesionala;
e) in cazul demisiei sau incapacitatii exercitarii functiei de Presedinte, Consiliul National va alege prin vot, dintre vicepresedinti, persoana care va prelua atributiile Presedintelui, pana la organizarea urmatoarelor alegeri si de asemenea, va alege un vicepresedinte pentru locul ramas vacant, din randul membrilor Consiliului National. In cazuri similare pentru ceilalti membrii ai Biroului Executiv, Consiliul National va alege prin vot, pana la organizarea urmatoarelor alegeri, din randul membrilor Consiliului, persoana care va prelua atributiile respective.
f) analizeaza periodic activitatea Biroului Executiv, a organismelor si departamentelor O.A.M.R. si aproba planurile de activitate viitoare;
g) examineaza si aproba bilantul contabil si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat, precum si raportul Comisiei Nationale de Control Financiar asupra gestiunii economico-financiare a O.A.M.R.;
h) stabileste, in baza Legii nr. 461/2001, art.28, litera (a), cuantumul cotizatiei ce trebuie platita obligatoriu, de fiecare membru, precum si cota parte ce va fi virata catre Consiliul National de catre Consiliul Judetean.
i) aproba afilierea O.A.M.R. la organizatiile internationale profesionale ale asistentilor medicali si cotele de contributie la acestea;
j) aproba donatiile si legatele facute de catre Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.
k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, regulament, Statut;
l) adopta insemnele OAMR.
m) stabileste principiile de salarizare pentru structura de conducere, executie si control a OAMR ;
n) la propunerea Biroului Executiv, Consiliul National va corela prevederile prezentului Statut cu prevederile actelor normative ulterioare cat si cu modificarile impuse de situatii deosebite privind exercitarea profesiunii de asistent medical.
o) aplica sanctiuni filialelor in cazul neexpedierii contributiei statutare pe o perioada mai mare de 3 luni ;
p) alege si revoca membrii Comisiei Nationale de Control Financiar ;
r) aproba propunerea Biroului Executiv si a Comisiei Nationale de Control Financiar privind esalonarea contributiilor statutare in cazuri justificate ;
s) aproba atributiile vicepresedintilor la propunerea Presedintelui OAMR ;

ART.31. (1) Biroul Executiv al OAMR este alcatuit din presedinte, trei vicepresedinti si un secretar, alesi prin vot secret, de catre membrii Consiliul National, numai prin depunere de candidatura. Biroul Executiv este legal constituit in prezenta a cel putin 3 membri si hotaraste cu majoritate simpla.
2) Biroul Executiv al OAMR are urmatoarele atributii :
a) asigura coordonarea si conducerea activitatii curente a OAMR intre sesiunile Consiliului National;
b) se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie.
c) elaboreaza proiectul raportului anual de activitate al O.A.M.R si il prezinta spre aprobare Consiliului National;
d) tine evidenta tuturor asistentilor medicali, membri ai O.A.M.R.;
e) gestioneaza eventualele conflicte ivite intre filialele O.A.M.R. si cele ivite intre membri si filiale, in legatura cu exercitarea atributiilor profesionale stabilite de lege, regulament, Statut si Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical;
f) elaboreaza proiectul de buget anual al O.A.M.R. si il supune aprobarii Consiliului National ;
g) asigura gestionarea curenta a patrimoniului, urmareste intocmirea bilantului financiar-contabil si executia bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului National al OAMR;
h) adopta alte norme cu caracter intern, urmand ca acestea sa fie ratificate de Consiliul National:
i) convoaca Adunarea Generala a O.A.M.R. si Consiliul National in sedinte ordinare sau extraordinare;
j) organizeaza sedintele Consiliului National, propune ordinea de zi si asigura consemnarea celor discutate in procese verbale;
k) prezinta trimestrial, in fata Consiliului National, o informare cu privire la activitatea desfasurata;
l) duce la indeplinire hotararile Consiliului National si exercita orice alte atributii stabilite de acesta;
m) elaboreaza organigrama pentru departamentele/compartimentele profesionale ale Consiliului National si o prezinta, spre validare Consiliului National al OAMR.
n) aproba Regulamentul de functionare al fiecarui departament/compartiment profesional;
o) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale de Control Financiar si il supune aprobarii Consiliului National ;
p) elaboreaza Regulamentul de organizare si desfasurare al alegerilor, la nivel national si il prezinta spre validare Consiliului National al OAMR ;
r) propune Consiliului National titularii departamentelor si repartizarea acestora in coordonarea membrilor Biroului Executiv ;
s) adopta hotarari ce urmeaza a fi ratificate, dupa caz, in prima sedinta a Consiliului National;
s) reprezinta O.A.M.R. in relatiile cu mass-media si este singurul abilitat sa comunice pozitia oficiala a O.A.M.R.,
t) elaboreaza propuneri de modificare a Statutului OAMR.

ART.32. (1) Presedintele OAMR este ales de catre membrii Consiliului National, prin vot secret, cu majoritate simpla.
(2) Presedintele OAMR are urmatoarele atributii :
a) reprezinta O.A.M.R. pe plan intern si international;
b) convoaca si prezideaza sedintele Biroului Executiv ;
c) emite decizii si/sau dispozitii pentru desfasurarea activitatii curente a OAMR, coordoneaza si controleaza activitatea OAMR, exercita controlul profesional si administrativ la nivel central si asupra filialelor judetele si respectiv a Mun.Bucuresti, personal sau prin reprezentant;
d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale O.A.M.R., personal sau prin delegare a acestei atributii catre un alt membru al Biroului Executiv;
e) emite mandat scris in vederea preluarii prerogativelor functiei sale, pentru oricare membru al Biroului Executiv, atunci cand, din diferite motive (concediu de odihna, concediu medical, deplasari in tara si/sau strainatate), nu poate exercita functia pe care o ocupa.

ART.33. Vicepresedintii OAMR indeplinesc atributii stabilite de Presedinte, Biroul Executiv si de Consiliul National si coordoneaza activitatea departamentelor/compartimentelor OAMR. De asemenea, sprijina Presedintele OAMR in conducerea operativa a institutiei.

ART.34. Secretarul OAMR
a) conduce si coordoneaza activitatea Secretariatului General si a Directiilor din subordine.
b) indeplineste atributii stabilite de Presedinte, Vicepresedinti si Consiliul National al OAMR;
c) actualizeaza calendarul intalnirilor membrilor Biroului Executiv;
d) actualizeaza calendarul activitatilor desfasurate la nivel national;
e) centralizeaza rapoartele emise de sefii departamentelor/compartimentelor OAMR ;
f) gestioneaza Registrul Unic National;
g) comunica filialelor judetene si a Mun. Bucuresti, toate actele cu caracter normativ, adoptate de Consiliul National sau Biroul Executiv, dupa caz, precum si pe cele cu caracater legislativ care fac referire la profesiunea de asistent medical.

CAPITOLUL VI. DEPARTAMENTELE/COMPARTIMENTELE PROFESIONALE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

ART.35. La nivelul Consiliului National functioneaza departamente/compartimente specializate, comisii de specialitate permanente, infiintate in scopul pregatirii lucrarilor Adunarii Generale a O.A.M.R., pentru fundamentarea teoretica a hotararilor si pentru asigurarea aplicarii corespunzatoare a acestora.

ART.36. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania este structurat astfel:
A) Departamente/compartimente de specialitate:
a) Departamentul profesional – stiintific;
b) Departamentul de integrare europeana si relatii internationale ;
c) Departamentul pentru acreditare si avizare;
d) Compartiment publicatii, comunicare, imagine si relatii mass-media;
e) Compartiment jurisdictie profesionala, etica si deontologie medicala.
B) Secretariatul General :
a) Directia de Secretariat si Protocol;
b) Directia economico-financiara, aprovizionare si administrare a patrimoniului OAMR.
C) Comisia Nationala de Control Financiar.

ART.37. Fiecare departament/compartiment va fi condus de un sef de departament/compartiment.

ART.38. Structura interna a departamentelor/compartimentelor se stabileste pe baza organigramei elaborata de Biroul Executiv si validata de Consiliul National al OAMR.

ART.39. Componenta comisiilor, structura si obiectul lor de activitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al O.A.M.R.

ART.40. Comisiile permanente isi desfasoara activitatea in mod continuu iar seful de departament/compartiment al comisiei are obligatia de a prezenta un raport de activitate trimestrial Biroului Executiv al O.A.M.R.

ART.41.Fiecare departament/compartiment va functiona in baza unui regulament propriu, aprobat de catre Biroul Executiv.

ART.42. La nivel local, filialele judetene si a Mun. Bucuresti vor adopta o organizare asemanatoare, in functie de necesitati.

ART.43. Biroul Executiv propune spre aprobare Consiliului National suplimentarea/reducerea numarului departamentelor/compartimentelor si comisiilor din structura sa, in functie de natura activitatii acestora.

CAPITOLUL VII. MEMBRII FONDATORI AI
ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

ART.44. Este titlul acordat de Consiliul National pentru cei care au contribuit la constituirea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, la nivel national ;
ART.45. Membrii fondatori beneficiaza de anumite drepturi conform hotararilor Consiliului National si a Regulamentului de organizare si functionare al OAMR ;

CAPITOLUL VIII. CONTROLUL FINANCIAR

ART.46. La nivelul OAMR functioneaza Comisia Nationala de Control Financiar (CNCF), compusa din 3 (trei) membri:
– Componenta Comisiei Nationale de Control Financiar este :
Presedinte CNCF : Strambu Nicolae – CNP 1430523400219
Membrii CNCF : – Todinca Ioan – CNP 1470505131283; Chis Vasile -CNP 1491101240015
– Presedintele CNCF, va fi ales de catre Consiliul National al OAMR, prin vot secret, pe o perioada de 2 ani ;
– Ceilalti doi membri ai CNCF vor fi propusi de presedintele CNCF, cu avizul Biroului Executiv, pe o perioada de 2 ani ;
– CNCF va fi subordonata Biroului Executiv si Consiliului National.
– Nu pot fi membrii CNCF rudele pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii membrilor Biroului Executiv sau al personalului salariat al OAMR ;

ART.47. Comisia Nationala de Control Financiar verifica anual activitatea financiar-economica a OAMR, la nivel national, in cadrul filialelor judetene si trimestrial la nivel central.

ART.48. Comisia Nationala de Control Financiar isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare propriu, aprobat de Biroul Executiv si Consiliul National al OAMR.

CAPITOLUL IX. FONDURILE BANESTI ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

ART.49. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania are patrimoniu si buget propriu.
ART.50. In conditiile legii, OAMR poate prelua patrimoniul apartinand altor organizatii profesionale medicale.
ART.51. OAMR, la nivel national si judetean, va avea cont propriu in banca, deschis in conditiile legii.

ART.52. O.A.M.R. isi desfasoara activitatea prin autofinantare, realizata din contributia membrilor sai si din alte surse, potrivit prevederilor art.28 din Legea 461/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.53. Gestionarea financiara si activitatea financiara a OAMR se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART.54. OAMR, prin filialele judetene si a Mun. Bucuresti, poate percepe taxe pentru diferite activitati efectuate in beneficiul membrilor sai sau in beneficiul tertilor. Cuantumul acestor taxe se stabileste cu o majoritate simpla de voturi, de catre Consiliul National al OAMR.

ART.55. Veniturile Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, se constituie din :
a) taxa de inscriere, cotizatiile lunare ale membrilor;
b) donatii, sponsorizari, potrivit legii;
c) fonduri rezultate din manifestari stiintifice si din drepturi editoriale;
d) alocatii bugetare ;
e) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

ART.56. Cotizatia de membru al OAMR se va incasa lunar de la fiecare asistent medical, pe stat de plata si va fi in cuantum de 0,5% din valoarea salariului de baza, conform hotararii Consiliului National.

ART.57. Fondurile financiare rezultate din prevederile art. 55, lit.(a) din prezentul Statut, vor fi repartizate astfel:
a) 75% din incasarile reprezentand cotizatiile membrilor OAMR se depun in contul filialei teritoriale;
b) 25% din incasarile reprezentand cotizatiile membrilor OAMR se depun lunar in contul central al OAMR;

CAPITOLUL X. PROCEDURI SI SANCTIUNI

ART.58. Practicarea profesiunii de asistent medical de catre persoanele care nu au aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform legii.

ART.59. In cazul nerespectarii de catre membrii Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, a regulamentelelor specifice privind exercitarea profesiunii de asistent medical, prevederilor Codului de etica si deontologie profesionala, prevederilor prezentului Statut, li se aplica urmatoarele sanctiuni :
a) mustrare ;
b) avertisment ;
c) suspendarea temporara a calitatii de membru al OAMR ;
d) retragerea avizului Ordinului Asistentilor Medicali din Romania pentru autorizatia de libera practica medicala si propunerea catre Ministerul Sanatatii si Familiei de anulare a autorizatiei de practica profesionala pentru o perioada limitata sau definitiv.
Prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al OAMR si cu cele ale Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical, cu privire la abateri si sanctiuni.
ART.60. Sanctiunile prevazute la art. 59, literele c) si d) sunt de competenta Consiliului National, iar raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, prevazuta la art. 59, literele c) si d), nu exclude raspunderea civila, materiala, contraventionala si penala, potrivit prevederilor legale.

ART.61. In cazul nerespectarii de catre filialele judetene ale OAMR, respectiv Mun.Bucuresti, a Statutului si a Regulamentelor de functionare ale OAMR, Biroul Executiv propune Consiliului National, iar acesta poate decide, in functie de gravitatea abaterii, aplicarea uneia din urmatoarelor sanctiuni:
a) mustrare – Presedintelui filialei ;
b) avertisment – Presedintelui filialei;
c) blocarea temporara a contului bancar al filialei respective in cazul neachitarii procentului stabilit conf.art.57, lit.b, din prezentul Statut ;
d) revocarea Presedintelui cu interdictia de a mai candida si organizarea de noi alegeri la nivelul filialei respective.
e) alte sanctiuni stabilite de Consiliul National al OAMR ;
ART.62. Modul de depunere al contestatiilor, solutionarea acestora, precum si alte detalii procedurale vor fi stabilite prin Codul de etica si deontologie profesionala a asistentului medical si Regulamentul de organizare si functionare al OAMR.
CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE

ART.63. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania functioneaza in baza Legii nr.461/2002, a prezentului Statut si a celorlalte reglementari proprii, elaborate in conformitate cu prevederile legale .
Art.64. Corelarea prevederilor prezentului Statut cu actele normative ulterioare privind exercitarea profesiunii de asistent medical, precum si modificarile impuse de situatii deosebite se vor face de catre Consiliul National, la propunerea Biroului Executiv, urmand a fi ratificate de Adunarea Generala a O.A.M.R. la urmatoarea intrunire.

ART.65. In cazul dizolvarii OAMR, patrimoniul acestuia poate fi transmis si/sau donat conform hotararii Consiliului National si prevederilor legale in vigoare.

ART.66. Prezentul Statut intra in vigoare la data adoptarii lui de catre Adunarea Generala a Ordinului Asistentilor Medicali din Romania