Termen depunere contestatii examen Grad Principal 2023

Eventualele contestatii in vederea recalcularii punctajului obtinut de catre Comisia Locala de Examen Vrancea se depun fizic,la sediul nostru, in termen de 24 de ore de la afisare, pana la orele 16.00, vineri, 29.09.2023.

Eventualele contestatii in vederea continutului intrebarilor din testul grila se depun la Comisia Locala insa se solutioneaza in termen de 48h de catre Comisia Centrala de Examen.

„ART. 39
(1) Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de
la data afişării rezultatelor obţinute la examen. Contestaţiile se depun la
secretariat, la sediul filialei.
(2) Contestaţiile privind punctajul obţinut la testul-grilă se soluţionează de
către comisia locală de examen, iar cele privind conţinutul întrebărilor se
soluţionează de comisia centrală de examen, în termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de depunere.
(3) În termenul prevăzut la alin. (2), modul de soluţionare a contestaţiei se
transmite candidatului, precum şi comisiei locale de examen, în cazul
contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor.
” – extras din Metodologia de organizare si desfasurare a Examenului de Grad Principal

Locatie sustinere Examen Grad Principal 2023

Va comunicam ca examenul de Grad Principal sesiunea 2023 se va sustine in data de 28 septembrie, la sediul nostru, in Str. Bucegi nr.28, et.2!
Candidatii vor intra in sali doar in intervalul 08:30 – 08:45. Acestia sunt rugati sa aiba asupra lor actul de identitate in original si pix de culoare albastra!
Examenul se desfasoara pe durata a 2 ore, in intervalul 10:00 – 12:00.

Succes!

Anunt Grad Principal 2023

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2023
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.
I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
II. Documente necesare înscrierii:
La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;
b) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;
f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
• experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

• La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, pot participa şi asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali de pediatrie, asistenţii medicali de farmacie, asistenţii medicali de laborator şi asistenţii medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică de farmacie.
g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.
Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.
În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.
Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
III. Examenul se va susține în data de 28.09.2023, pentru toate specialitățile.
IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 01-15.09.2023, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

Program depunere dosare Grad Principal 2023
Luni – Vineri 08:00 – 16:00

V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant. Suma de participare se va plăti în contul filialei OAMGMAMR Vrancea : RO68BACX0000001600473000 – BANCA UNICREDIT, Ordinul asistentilor medicali Vrancea, CIF 25427415.

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2023”

Anexa-5-CERERE-ÎNSCRIERE-EXAMEN-GRAD-PRINCIPAL-SESIUNEA-2023
MODEL-Adeverinta-vechime-editabil-EXAMEN-GRAD-PRINCIPAL

ANUNȚ – ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 28 SEPTEMBRIE 2023 !

Vă informăm că EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 2023 – se va susține pentru toate specializările ÎN ACEEAȘI ZI – în data de 28 SEPTEMBRIE 2023!

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, este aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018, cu toate modificările și completările ulterioare din ORDINUL MS nr. 2.251 din 21 iulie 2022 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 2 august 2022, inclusiv cele apărute în Ordinul MS nr. 1838/2023 privind modificarea şi completarea Metodologiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 11 iunie 2023.

Începând de la 1 SEPTEMBRIE 2023 până la 15 SEPTEMBRIE 2023 candidații se vor prezenta la sediul Filialei OAMGMAMR VRANCEA pentru depunerea actelor necesare pentru înscrierea la examenul de grad principal.

Candidații trebuie să facă dovada prin adeverințele obținute de la angajatori a unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani cu normă întreagă în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului 28 SEPTEMBRIE 2023.

b^1) în sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.
b^2) exercitarea profesiei în regim de VOLUNTARIAT se va lua în calcul la stabilirea experienței profesionale prevăzute la lit. b) pe o perioadă de maximum 12 luni, dacă asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au desfășurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu normă întreagă sau fracție de normă, în domeniul titlului de calificare și al studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză – Certificat de membru și Aviz de liberă practică !Pentru perioada de voluntariat, vor fi depuse CERTIFICATUL DE VOLUNTARIAT ȘI RAPORTUL DE ACTIVITATE, GRAFICELE ȘI PONTAJELE DE PREZENȚĂ ( dacă nu există graficele și pontajele de prezență deja aduse la sediul OAMGMAMR GALATI pentru întreaga perioadă de 12 luni MAXIM de voluntariat)
În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie și original documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, NORMA DE MUNCĂ precum și o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Cu 60 de zile înainte de data susținerii examenului SE VOR PUBLICA TEMATICILE ȘI BIBLIOGRAFIILE PENTRU EXAMEN pentru fiecare specialitate în parte pe site www.oamr.ro și pe site la filială oamgmamr-vrancea.ro

O.A.M.G.M.A.M.R. va publica ANUNȚUL de examen în săptămânalul «Viața Medicală», pe site-ul www.oamr.ro și pe site-urile filialelor cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru începerea examenului de grad principal.

VOM REVENI CU NOI INFORMAȚII, IMEDIAT CE ELE VOR FI PUBLICATE !

Diplome Grad Principal 2022

Va anuntam ca incepand cu 09.11.2022 vom incepe eliberarea Diplomelor de Grad Principal asistentilor medicali ce au sustinut acest examen in sesiunea 2022.
Pentru ca aceasta certificare sa apara pe Certificatul de Membru este necesar ca la ridicarea Diplomei sa va prezentati cu Certificatul de Membru IN ORIGINAL, pentru preschimbare.

O saptamana frumoasa,

OAMGMAMR Vrancea

Rezultate Grad Principal 2022 – Toate specializarile

Atasat veti gasi tabelul cu notele secretizate pentru toate specializarile.

Suplimentar, la parterul Policlinicii II, la sediul nostru din Str. Bucegi nr.28 Focsani, veti gasi si tabelul nesecretizat afisat pe geam.

Ca informatii suplimentare va aducem la cunostinta ca in termen de 24 de ore de la afisare, asistentii medicali ce au sustinut astazi, 02.09.2022 examenul de grad au dreptul de a contesta rezultatul. Asistentii medicali generalisti, ce au sustinut examenul ieri, 01.09.2022 au pierdut acest drept incepand cu orele 16:00.

Contestatiile se redacteaza si se transmit in termenul mai sus mentionat la adresa de email : vn-secretariat@oamr.ro si/sau oammr_vrancea@yahoo.com.

Atasament : NOTE_VRANCEA_gdpr (Aveti nevoie de suita Microsoft Office – Excel pentru a deschide acest fisier!)

Afisat astazi, 02.09.2022 orele :16:15