ANUNȚ – ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 28 SEPTEMBRIE 2023 !

Vă informăm că EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 2023 – se va susține pentru toate specializările ÎN ACEEAȘI ZI – în data de 28 SEPTEMBRIE 2023!

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, este aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018, cu toate modificările și completările ulterioare din ORDINUL MS nr. 2.251 din 21 iulie 2022 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 2 august 2022, inclusiv cele apărute în Ordinul MS nr. 1838/2023 privind modificarea şi completarea Metodologiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 11 iunie 2023.

Începând de la 1 SEPTEMBRIE 2023 până la 15 SEPTEMBRIE 2023 candidații se vor prezenta la sediul Filialei OAMGMAMR VRANCEA pentru depunerea actelor necesare pentru înscrierea la examenul de grad principal.

Candidații trebuie să facă dovada prin adeverințele obținute de la angajatori a unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani cu normă întreagă în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului 28 SEPTEMBRIE 2023.

b^1) în sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.
b^2) exercitarea profesiei în regim de VOLUNTARIAT se va lua în calcul la stabilirea experienței profesionale prevăzute la lit. b) pe o perioadă de maximum 12 luni, dacă asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au desfășurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu normă întreagă sau fracție de normă, în domeniul titlului de calificare și al studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză – Certificat de membru și Aviz de liberă practică !Pentru perioada de voluntariat, vor fi depuse CERTIFICATUL DE VOLUNTARIAT ȘI RAPORTUL DE ACTIVITATE, GRAFICELE ȘI PONTAJELE DE PREZENȚĂ ( dacă nu există graficele și pontajele de prezență deja aduse la sediul OAMGMAMR GALATI pentru întreaga perioadă de 12 luni MAXIM de voluntariat)
În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie și original documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, NORMA DE MUNCĂ precum și o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Cu 60 de zile înainte de data susținerii examenului SE VOR PUBLICA TEMATICILE ȘI BIBLIOGRAFIILE PENTRU EXAMEN pentru fiecare specialitate în parte pe site www.oamr.ro și pe site la filială oamgmamr-vrancea.ro

O.A.M.G.M.A.M.R. va publica ANUNȚUL de examen în săptămânalul «Viața Medicală», pe site-ul www.oamr.ro și pe site-urile filialelor cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru începerea examenului de grad principal.

VOM REVENI CU NOI INFORMAȚII, IMEDIAT CE ELE VOR FI PUBLICATE !