Anunt!!

A XII-a Conferinta Nationala a OAMGMAMR

Conferinta Nationala a OAMGMAMR are loc la Alba Iulia in perioada 10 – 13 septembrie 2014.Pentru a putea inscrie lucrari in cadrul acestei conferinte va punem la dispozitie regulile si criteriile de intocmire a acestora.
Informatii suplimentare :

Directii de intocmire

 

Anunt!!

Asistentii medicali au optiunea de a-si suspenda dreptul la practica pe o perioada de minim 1 an. In aceasta perioada nu vor plati cotizatie/respectiv asigurare, insa nu vor fi acoperiti de O.A.M.G.M.A.M.R. si nu vor putea profesa in aceasta perioada.

 

Curs POSDRU/144/6.3/S/128729

Ordinul Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din Rom�nia, v? aduce la cuno?tin?? faptul c?, �n perioada 28 mai – 15 iulie 2014, �ncep �nscrierile �n grupul ?int? al proiectului cu titlul: �Dezvoltarea competen?elor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o pia?? inclusiv? a muncii � FEMIN�, POSDRU/144/6.3/S/128729, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 � 2013: Investe?te �n oameni! �n cadrul proiectului, vor fi selectate 600 de femei angajate �n sistemul sanitar din care 50 de femei din jude?ul Vrancea, pentru care se faciliteaz? accesul la o pia?? inclusiv? a muncii, prin dob�ndirea de calific?ri complementare profesiei pe care o de?in.
Informatii suplimentare :

Criterii de eligibilitate

Descrierea proiectului

 

Curs POSDRU/164/2.3/S/138111

Proiectul �Acces la formare profesional? continu? pentru angaja?ii din sectorul sanitar-PROSANIT� Contract POSDRU/164/2.3/S/138111 implementat de c?tre OAMGMAMR �n parteneriat cu CEPECOM SRL a demarat la data de 29.04.2014 av�nd o durat? de implementare de 18 luni.
Informatii suplimentare :

Criterii de eligibilitate

Descrierea proiectului

 

Ziua Interna?ional? a Asistentilor Medicali

S?pt?m�na 5-15 mai este pentru noi to?i o perioad? cu semnifica?ii profesionale majore. Celebr?m, al?turi de moa?ele ?i asisten?ii medicali din �ntreaga lume, dou? zile mondiale extrem de importante, Ziua interna?ional? a moa?elor, 5 mai, ?i Ziua interna?ional? a asisten?ilor medicali, 12 mai. �ntre aceste dou? repere ?i sub sloganul �Asistentul medical o for?? pentru schimbare, o resurs? vital? pentru s?n?tate� s?rb?torim, �n egal? m?sur?, profesionalismul ?i valoarea uman? a colegilor no?tri, frumuse?ea profesiei ?i m�ndria de a o practica.
Va anuntam ca Filiala Vrancea organizeaza in data de 09.05.2014 la orele 15.00 in incinta Casei de Cultura „Leopoldina Balanuta” un eveniment creditat cu 4 credite.

 

Ziua Interna?ional? a Moa?elor(05-05-2014)

Cu ocazia Zilei Internationale a Moaselor O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Vrancea va ureaza sincere felicitari!

 

 

Ziua Mondiala a Sanatatii 2014(07-04-2014)

Comunicat de pres? – Camera Deputa?ilor –

 

Curs Infirmiere

Inscriere Curs Infirmiere 2014

O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Vrancea organizeaza curs infirmiere.

Inscrierile se fac pana la 01.04.2014.

Dosarul va contine :

1. Cerere(la sediul institutiei) ;

2. Copie dupa ultimul act de studiu;

3. Copie dupa actul de identitate;

4. Un dosar cu sina.

Taxa de participare a acestor cursuri este de 500RON. Mai multe informatii la nr. de telefon 0237/224815.

 

IMPORTANT!!

Credite 2014

Perioada efectuarii creditelor aferente anului 2014 este Aprilie 2014 – Decembrie 2014.

Nu se va mai accepta perioada de restantieri. Asistentii medicali care la finalul anului 2014 nu au numarul de credite necesare vor fi nevoiti sa efectueze cursurile restantiere in alte judete sau vor obtine viza atunci cand vor fi efectuate creditele.

 

Documente necesare eliberarii C.M.

Eliberarea Certificatului de Membru

�n cazul asisten?ilor medicali generali?ti, moa?elor ?i asisten?ilor medicali care nu de?in Certificat de Membru, actele necesare pentru ob?inerea acestuia sunt:

* Diploma de bacalaureat sau Certificat absolvire Liceu (copie)

 

Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:

* Liceu sanitar + Certificat/Atestat de calificare + Certificat echivalare (copie legalizata)

* Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar (copie legalizata)

* Certificat de competenta profesionala + foaie matricola (copie legalizata + copie FM)

* Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata + foaie matricola (copie legalizata + copie FM )

* Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata + foaie matricola (copie legalizata + copie FM)

 

* Adeverinta de grad principal (daca este cazul) (copie)

* Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) (original )

* Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (valabil 2 luni) – (cu parafa medicului psihiatru + parafa medicului de familie sau boli interne sau medicina muncii) (original)

* Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de incadrare si a eventualelor �ntreruperi �n activitate) (valabila 30 de zile) (original)

* Cartea de munca sau contract individual de munc? �nso?it de dovada �ntregistr?rii acestuia �n Registrul de Eviden?? al Salariatilor (REVISAL) (copie conform? cu originalul)

* Autorizatia de libera practica (daca este cazul) (original )

* Document de casatorie/divort (daca este cazul) (copie)

* Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs) (copie)

* BI/CI (copie)

* Declaratie pe proprie raspundere (tipizat ce il ridicati de la sediul O.A.M.G.M.A.M.R.)

* Cerere tip (tipizat ce il ridicati de la sediul O.A.M.G.M.A.M.R.)

 

Documente necesare avizarii certificatului

Avizarea Certificatului de Membru

Pentru asisten?ii medicali generali?ti, moa?ele ?i asisten?ii medicali care de?in Certificat de Membru sunt necesare:

* Certificatul de membru (original)

* Adeverin?? de salariat din REVISAL(cu men?ionarea salariului de �ncadrare, ?i dup? caz a pl??ii lunare pe statul de plata a cotiza?iei c?tre OAMGMAMR-filiala Vrancea)

* Polita de asigurare de raspundere civil? pentru gre?eli �n activitatea profesional? valabil? (copie)

* Acte de studii dob�ndite ulterior

* Credite EMC la zi

* Cotizatia 1% / luna din salariul de incadrare (pentru membrii c?rora nu li se vireaza lunar de c?tre angajator).

* �n cazul �ntreruperilor �n activitate – dovada cu privire la perioada respectiv? (durat?, motiv)

 

Grad principal 2011

Adeverinte confirmare
Asistentii medicali care au promovat examenul de grad principal sesiunea 2011 sunt rugati sa vina la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Vrancea sa ridice adeverintele de confirmare in grad principal.

 

Grad principal 2013

Adeverinte provizorii
Asistentii medicali care au promovat examenul de grad principal sesiunea 2013 pot veni pentru ridicarea unor adeverinte provizorii atestate de Ministerul Sanatatii. Adeverintele de confirmare vor fi eliberate in a doua jumatate a anului 2014.